POGOJI NAJEMA

POGOJI NAJEMA

1.

Najemnina za opremo je po ceniku iz spletne strani www.slabescene.com

2.

Najemnik bo najemnino poravnal pred prevzemom po računu ali po prevzemu po računu.

3.

V najemnini so vključeni tudi stroški zavarovanja za rizike, kot jih za tovrstne najeme daje zavarovalnica. Najemodajalec mora, če je potrebno, med trajanjem najema opremo na lastne stroške vzdržavati in jo po potrebi servisirati.

Najemnik nosi stroške drobnih popravil, ki jih povzroči običajna raba opreme, kakor tudi stroške same rabe. V primeru, da je potrebno opremo nujno popraviti, a gre za stroške, ki gredo v breme najemodajalca, ga mora najemnik o tem takoj obvestiti.

 

TRAJANJE POGODBE 

4.

Pogodba je sklenjena za čas od dneva prevzema opreme, do dneva vračitve opreme. Po preteku tega roka je najemnik dolžan vrniti opremo najemodajalcu v brezhibnem stanju.

 

PREVZEM OPREME

5.

Najemodajalec izroči opremo najemniku v najem z dnem podpisa te pogodbe, najemnik pa mora opremo vrniti do roka, dogovorjenega s to pogodbo na kraj, kjer jo je prevzel.

V primeru zamude vračila opreme plača najemnik najemodajalcu za vsak dan zamude pogodbeno kazen v višini 150 EUR. Če je zaradi zamude vračila opreme najemodajalcu nastala tudi škoda, jo mora najemnik povrniti.

 

6.

Najemnik je seznanjen z načinom varne uporabe opreme in obvezno uporabo zaščitnih sredstev. Najemodajalec ne odgovarja za morebitne poškodbe, nastale zaradi nepravilne uporabe opreme. Ves čas trajanja najema mora najemnik ravnati z opremo kot dober gospodar, v nasprotnem primeru mora povrniti škodo najemodajalcu, če je ta oškodovan in škoda ni krita z zavarovanjem.

 

7.

Najemnik ne sme oddati opreme drugemu v uporabo brez privolitve najemodajalca.

 

8.

V času trajanja te pogodbe mora najemnik dovoliti občasen, vendar v naprej najavljen, pregled opreme, ki ga lahko opravi pooblaščeni predstavnik najemodajalca.

 

ODPOVED POGODBE

9.

Najemodajalec brez odpovednega roka odpove pogodbo, kadar najemnik, kljub opominu, ne izpolnjuje določil te pogodbe. Pogodbeni stranki lahko razvežeta pogodbo kadarkoli na podlagi sporazuma.

 

10.

Kadar nastopi položaj, predviden v prejšnji točki, mora najemnik na lastne stroške dostaviti opremo na kraj, ki ga določi najemodajalec. Najemnik se odpoveduje vsem zahtevkom iz naslova motenja posesti zaradi odvzema opreme, kakor tudi eventualnim drugim zahtevkom iz tega naslova, proti najemodajalcu, če je odvzem opreme posledica najemnikovega neizpolnjevanja določil te pogodbe.

 

KONČNE DOLOČBE

11.

Stranki morata druga drugo obveščati o vseh spremembah, ki nastajajo v času trajanja te pogodbe in lahko vplivajo na pogodbeno razmerje.

 

12.

Če je škoda na opremi, ki je predmet te pogodbe višja, kot je krita z zavarovanjem, krije najemnik najemodajalcu škodo do celote.

 

13.

Za primer spora je pristojno sodišče po sedežu najemodajalca.

Prijavi se na naš newsletter in ti pošljemo enkrat na mesec mail o novi opremi, ki je na voljo za najem.

Poslovna cona A10, 4208 Šenčur